Kalking av plen. Er det alltid nødvendig?

Kalking av plen. Er det alltid nødvendig?

I tidligere tider var kalking av plen en vanlig praksis for å motvirke sur nedbør og forbedre plenens helse. Sur nedbør forårsaket en forsuring av jordsmonnet, som igjen kunne gi gunstige vekstforhold for mose og svekke gressets vekst. Ved å tilsette kalk kunne man øke jordens pH-verdi, noe som skapte et mer basisk miljø som var mer egnet for gress. Men dagens miljøforhold og forståelsen av jordsmonnets behov har endret seg, og mange fortsetter å kalke uten å vite om det faktisk er nødvendig.

Hvorfor sverget man til kalk før i tiden?

Tidligere var sur nedbør et utbredt problem på grunn av høye utslipp av svovel- og nitrogenoksider fra industrien. Dette førte til lavere pH-verdier i jordsmonnet, som gjorde det surt og ugunstig for gressvekst. Kalk ble derfor brukt for å nøytralisere den sure jorden. I dag har redusert utslipp av forurensninger ført til mindre sur nedbør, og behovet for kalking er dermed redusert.

Hvorfor kalking ikke alltid er nødvendig

  1. Unødvendig pH-justering: Mange kalker uten å først måle jordens pH-verdi. Hvis jorden allerede har en nøytral eller basisk pH, kan tilsetning av kalk gjøre mer skade enn nytte ved å gjøre jorden for basisk, noe som kan hemme gressvekst og mikrobiell aktivitet.
  2. Kostnader og ressurser: Kalking uten reell behov er en unødvendig utgift og sløsing av ressurser. Det krever tid og penger som kunne blitt brukt mer effektivt på andre aspekter av plenpleie.

Kalking og mose

  1. Mose og pH-verdi: Mose trives i skyggefulle, fuktige og kompakte områder med lav næringsverdi, og ikke nødvendigvis bare i sur jord. Selv om kalk kan heve jordens pH, vil det ikke nødvendigvis eliminere allerede etablert mose.
  2. Riktig tilnærming til mosekontroll: For å effektivt bekjempe mose, bør man fokusere på å forbedre lysforholdene, drenere overflødig vann, lufte jorden for å redusere kompakthet, og tilsette organisk materiale for å forbedre jordens struktur og næringsinnhold. Disse tiltakene gjør miljøet mindre gunstig for mose og mer gunstig for gressvekst.

Alternativer til kalking

  1. Jordtesting: Før man vurderer å kalke, bør man alltid utføre en jordtest for å bestemme den faktiske pH-verdien og næringsinnholdet. Dette gir en nøyaktig vurdering av hva som trengs for å forbedre plenens helse.
  2. Organisk materiale: Tilsetning av kompost og annet organisk materiale kan forbedre jordens struktur og næringsinnhold uten å påvirke pH i stor grad.
  3. Jevnlig vedlikehold: Regelmessig klipping, vanning og lufting av plenen kan hjelpe til med å holde gresset sunt og konkurransedyktig mot mose uten behov for unødvendig kalking.

Konklusjon

Mens kalking tidligere var en nødvendig praksis for å motvirke sur nedbør, er dette i dag ofte unødvendig på grunn av bedre miljøforhold. Mange fortsetter å bruke kalk uten å vite jordens faktiske pH, noe som kan føre til negative konsekvenser for plenens helse. For å bekjempe mose og forbedre plenens vekst, bør man heller fokusere på jordtesting, bruk av organisk materiale og jevnlig vedlikehold. Dette gir en sunnere plen uten unødvendig bruk av kalk.

Tilbake til bloggen